25, సెప్టెంబర్ 2014, గురువారం

ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు..ఎమ్మా వాట్సన్ ..


ఈ అమ్మాయి మాట్లాడిన విషయాలు చాలా సూటిగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కాకపోతే, ఎప్పుడు.. నేను కాకపోతే ఎవ్వరు .. అంటూ నిగ్గదీసిన తనాన్ని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేక పోతున్నాను.


చాలా కాలం తరువాత వ్రాస్తున్నందున, ఇక్కడితో ఆపేస్తాను.


-------------------------------------------
వినదగు నెవ్వరు జెప్పినన్
వినినంతనే వేగిర పడక వివరింప దగున్
కనికల్ల నిజము దెలిసిన
మనుజుడే పో నీతిపరుడు మహిలో సుమతి

 
Clicky Web Analytics