15, జులై 2013, సోమవారం

నాన్నగారు ..

ఈ నెలలో నాన్నగారి మొబైల్ నుంచి ఒక్క కాల్ కూడా లేదు.

పోనీ నేను చేద్దాం అనుకుంటే, అన్నయ్య ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు.

లేరు అన్న విషయం ఎంత నిజమైనా, తెలియకుండా ఏదో ఒక సమయంలో నాన్నగారి తో మాట్లాడాలన్న ఆలోచన వస్తునే ఉంది.

 

DSC00194

 

 

 

 

 

భావాలు ఎన్ని ఉన్నా, ఎమీ వ్రాయలేకపోతున్న నా చాతకాని తనానికి సిగ్గుపడుతున్నా.

 
Clicky Web Analytics